معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل

معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده در راستای اهداف راهبردی دانشگاه تشکیل گردیده است. این اهداف شامل سرآمدی در پژوهش و توسعه فناوری و کارآفرینی در کشور و اثربخشی اجتماعی و شاخص بودن در سطح بین‌المللی میباشند.  معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده در جهت اجرایی کردن این اهداف در سطح دانشکده‌ فعالیت مینماید.

وظایف:
  1. تدوین و به روز رسانی دوره‌ای نقشه راه توسعه و فناوری در حوزه مهندسی عمران
  2. توسعه فعالیت‌های دانشکده در حوزه پژوهش و فناوری
  3. توسعه ارتباط دانشکده با صنعت
  4. توسعه روابط بین‌المللی دانشکده
اصول، روش‌ها و سیاست‌های کلی:
  1. عملکرد شفاف
  2. کاربرد تعقل و ابتکار و خلاقیت در فعالیت‌ها
  3. کار گروهی و هم‌افزایی جمعی
  4. توجه به اصول بهره‌وری و پرهیز از اتلاف وقت و منابع
  5. استفاده موثر از فناوری اطلاعات
اعضاء شورای پژوهشی دانشکده مهندسی عمران:

مستندات