روابط بین المللی

همکاری‌های بین‌المللی دانشکده مهندسی عمران با هماهنگی دفتر امور بین‌الملل دانشگاه انجام می‌شود.

فعالیت های اخیر:

آگهی وبینار MESAT

20210621-MESAT-Webinar-3-Flyerدریافت ...

آگهی وبینار MESAT

20210331-MESAT-Webinar-2-Asphalt-Mixtures-Designدریافت ...

آگهی وبینار MESAT

20210127-MESAT-Webinar-on-Binder-Grading-Modification-in-the-MEدریافت ...

برگزاری وبینار علمی توسط انجمن تکنولوژیست­ های آسفالت خاورمیانه (MESAT)

رده بندی قیر و اصلاح قیر در منطقه خاورمیانه Bitumen Grading and Modification in the Middle East با سخنرانی آقایان ...

وبینار علمی: معرفی معیار شکست مدل­ S-VECD و کاربرد آن روی مخلوطهای حاوی تراشه آسفالتی

Introducing S-VECD Model Energy-Based Fatigue Failure Criterion and Its Applications to Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Mixtures دکتر محمدرضا صبوری، دانشکده ...

وبینار علمی: توسعه مشخصات طرح اختلاط عملکردی آسفالت برای بزرگراه عوارضی ایلی نوی

DEVELOPMENT OF A PERFORMANCE-RELATED ASPHALT MIX DESIGN SPECIFICATION FOR THE ILLINOIS TOLLWAY مهندس بهنام جهانگیری، کاندیدای دکترا در مهندسی عمران ...

وبینار علمی: آزمایش های عملکردی پس از تولید مخلوط آسفالتی در انتاریوی کانادا

مهندس سید محمد طبیب، مهندس ارشد بخش قیر و مواد قیری در MTO چهارشنبه 5 شهریور 1399، ساعت 13:30 تا ...

Intermittent Wave Breaking-induced Turbulence: A Synergy between High-fidelity Numerical Modeling and Field Observations

ِDr. Morteza DerakhtiSenior Research Scientist at the University of Washington’s Applied Physics Laboratory PhD in Civil Engineering, Center for Applied ...