مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی

نام محقق: مهدی یوسفی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی 1399)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
زمینه تحقیقاتی:مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی
پارامتر های درجا (سنسور):DO_PH_Salinity_EC_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD