برنامه وبینارهای هفته پژوهش دانشکده مهندسی عمران در روز دوشنبه مورخ 99/10/8

ردیفسخنرانعنوان سخنرانیزمان
1دکتر الوانچیمدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران: گذشته، حال و آینده10:30 – 10:50
2دکتر بخشیآزمایش چرخه ای روی ساختمان یک مدرسه نمونه با مصالح بنایی غیر مسلح: ساختمان بنایی محصور شده11:00 – 11:20
3دکتر صادقیتوسعه دو دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی کم خطا و تحکیم سنج خودکار غیراشباع11:30 – 11:50
4دکتر توفیقاستفاده از مدل یادگیری شده برای پیش بینی مشخصات مکانیکی بتن ژئوپلیمر بر اساس نتایج آزمایش فراصوت12:00-12:20
5دکتر صفاییتوسعه اولین مدل سه بعدی هیدرودینامیکی – کیفی دریاچه های فوق اشباع از نمک: مطالعه موردی دریاچه ارومیه15:00-15:20
6دکتر محصولیپژوهش در مرزهای دانش و در جهت نیازهای کشور در مرکز پژوهشی پایداری و تاب آوری زیرساخت ها15:30-15:50

شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است. لطفاً جهت شرکت در هر یک از این سمینارها در زمان مقرر به اتاق سمینارهای مجازی دانشکده مهندسی عمران به آدرس https://vc.sharif.edu/ch/civil-seminar وارد شده (به عنوان میهمان) و سپس در صورت نیاز نام کاربری خود را اصلاح نمائید.

وبینار علمی: معرفی معیار شکست مدل­ S-VECD و کاربرد آن روی مخلوطهای حاوی تراشه آسفالتی

Introducing S-VECD Model Energy-Based Fatigue Failure Criterion and Its Applications to Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Mixtures

دکتر محمدرضا صبوری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه 21 آبان 1399، ساعت 16:00 تا 17:30

لینک ورود: https://vc.sharif.edu/ch/civil-seminar

نحوه ورود: آزاد و بدون نیاز به پسورد، بر روی گزینه “میهمان” کلیک و نام خود را وارد کنید.

Abstract:

Fatigue cracking due to repeated traffic loading is one of the major types of distress in asphalt concrete pavements. Propagation of fatigue cracks in the asphalt layer will eventually allow water to come into the pavement system, and cause deterioration of pavement structure which reduces its serviceability. Hence, description and prediction of fatigue resistance of hot mix asphalt (HMA) in an accurate manner is extremely important to flexible pavement design and preservation. In this presentation, to predict the fatigue life of the pavements, a failure criterion for the simplified viscoelastic continuum damage (S-VECD) model, referred to here as GR method, is introduced. This failure criterion found to exist in both reclaimed asphalt pavement (RAP) and non-RAP mixtures and also found to be independent of the mode of loading, strain/stress amplitude, and temperature and also is effective in accurately predicting the fatigue life of the mixtures.

Biography:

Dr. Sabouri earned his bachelor’s and Master’s degrees in Civil Engineering from Sharif University of Technology, followed up by receiving his Doctoral degree on Transportation Materials and Systems from North Carolina State University. Dr. Sabouri is currently an Assistant Professor at Sharif University of Technology. Dr. Sabouri has several publications and invited presentations at many different national and international conferences including Association of Asphalt Paving Technologists (AAPT), Transportation Research Board (TRB), RILEM, ISAP, and NCCE. Dr. Sabouri’s research interests are generally focused on characterizing and performance modeling of pavement materials, pavement systems, pavement design and analysis, and development and implementation of sustainable engineered materials that are based on sound engineering principles and are less costly to produce.

سمینار های هفته پژوهش 1398

سمینارهای هفته پژوهش دانشکده مهندسی عمران مورخ 98/09/25 – اتاق 202

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان ارائه سخنرانیبرنامه زمانبندی
1آقای دکتر میرمصدق جمالینوآوری و خلاقیت در مهندسی*9:00 – 9:20
2آقای دکتر محمد دانش یزدیکاربرد سنجش از دور ماهواره ای برای پایش سیستم های محیط زیستی*9:30 – 9:50
3آقای دکتر سیدمحسن حائریاثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی در پایداری پی های عمیق*10:00 – 10:20
پذیرایی
4آقای دکترحامد حاج کاظم کاشانیمدل شبیه‌سازی برای بررسی اثر سیاست‌های ترویج مقاوم‌سازی ساختمان‎های فرسوده11:00 – 11:20
5آقای دکتر همایون استکانچیپیشرفت های اخیر در تحلیل و طراحی لرزه ای با روش زمان دوام*11:30 – 11:50
6خانم دکتر زهرا امینینقش سیستم های حمل و نقل هوشمند در مدیریت و بهبود ترافیک داخل شهری*12:00-12:20
ناهار و نماز
7آقای دکتر کیارش محتشم دولتشاهیشناسائی آسیب سازه ها*13:00-13:20
8آقای دکتر مجتبی محصولیهوشمندسازی مدیریت بحران13:30 – 13:50
9آقای دکتر وهب توفیقبررسی اندرکنش حرارت و رطوبت بر روی مصالح ساختمانی*14:00 – 14:20
10آقای دکتر حامد صادقیچالش های پژوهشی در مشخصه بندی ویژگی های جریان چند فازه در محیط متخلخل تغییر شکل پذیر*14:30 – 15:00

* این سخنرانی در راستای ترویج دانش مهندسی عمران از طریق تارنمای آپارات در دسترس عموم قرار داده شده است.