مزایا، چالشها، و چشم انداز آینده کاربرد هوش مصنوعی در مدل سازی بارندگی-رواناب و پیش بینی سیلاب

Application of Artificial Intelligence in Rainfall-Runoff Modelling and Flood Forecasting: Advantages, Challenges, and Future Prospects

Dr. Amin Talei

Senior Lecturer, School of Engineering, Monash University (Malaysia Campus)