آزمایش کشش بر روی مقره

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی مقره

توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله بین دو فک دستگاه، مقاومت کششی نمونه محاسبه می گردد. مُد شکشت نمونه و نمودار نیرو-جابجایی رفتار کلی نمونه را تشریح می نماید.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: آبان ماه 1397

تاریخ پایان: آبان ماه 1397

یادداشت: