آزمایش کشش نمونه‌های فولادی سوراخ‌دار و بدون سوراخ

در این آزمایشات تعدادی نمونه کششی فولاد در شاکله بدون سوراخ و با وجود یک یا دو سوراخ در مرکز نمونه جهت بررسی رفتار شکست و تأثیر پارامتر بارگذاری و باربرداری بر رفتار نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند.

تعداد نمونه ها:17
تاریخ شروع: شهریورماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400

آزمایش شکست بتن ژئوپلیمری

در این آزمایش بلوک‌های مکعبی بتن ژئوپلیمری 10 در 10 سانتی‌متری در فیکسچر مخصوصی که بدین منظور طراحی شده بود قرار گرفته و پس از اعمال جابجایی مقاومت شکست و مُد شکست نمونه مشخص گردید.

تعداد نمونه ها:24
تاریخ شروع: مهرماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400

آزمایش مقاومت فشاری بتن سبک تحت شرایط محیطی مختلف

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی 10 در 10 که در شرایط محیطی مختلف قرار گرفته بودند، تحت فشار رفتار نیرو-جابجاییشان استخراج شد.

تعداد نمونه ها:9

تاریخ شروع: خرداد ماه 1400

تاریخ پایان: خرداد ماه 1400

آزمایش باند بین چوب و FRP

در این آزمایش نمونه‌هایی از چوب و FRP که با چسب مخصوص به یکدیگر چسبانده شده‌اند در دستگاه کشش قرار گرفته و میزان مقاومت باند اتصال بدست آمد.

تعداد نمونه ها:16

تاریخ شروع: دی ماه 1399

تاریخ پایان: دی ماه 1399