آزمایش کششی لینک فولادی

در این آزمایش مقاومت نهایی و مُد خرابی قطعه نشان داده شده در شکل استخراج گردید.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: آبان ماه 1399

تاریخ پایان: آبان ماه 1399