آزمایش خمش سه نقطه‌ای لوله‌های تحت فشار

در این آزمایش مقاومت خمشی نمونه لوله‌های استوانه‌ای تحت خمش با وجود نقص هندسی بررسی شد.

تعداد نمونه ها:4

تاریخ شروع: آذرماه 1399

تاریخ پایان: بهمن ماه 1399