آزمایش مقاومت فشاری بتن سبک تحت شرایط محیطی مختلف

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی 10 در 10 که در شرایط محیطی مختلف قرار گرفته بودند، تحت فشار رفتار نیرو-جابجاییشان استخراج شد.

تعداد نمونه ها:9

تاریخ شروع: خرداد ماه 1400

تاریخ پایان: خرداد ماه 1400

آزمایش باند بین چوب و FRP

در این آزمایش نمونه‌هایی از چوب و FRP که با چسب مخصوص به یکدیگر چسبانده شده‌اند در دستگاه کشش قرار گرفته و میزان مقاومت باند اتصال بدست آمد.

تعداد نمونه ها:16

تاریخ شروع: دی ماه 1399

تاریخ پایان: دی ماه 1399

آزمایش باند بین دو بتن در برش

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی با شاکله مشخص در شکل تحت برش قرار گرفته و باند دو بتن در محل درز اتصال سنجش می‌شود. در طی برخی از آزمایشات، تست التراسونیک از نمونه تحت بار نیز گرفته شد.

تعداد نمونه ها:40

تاریخ شروع: مهرماه 1399

تاریخ پایان: مهرماه 1399