آزمایش خمش سه نقطه ای تیرهای بتنی الیافی

نمونه تیرهای بتنی الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:10

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: دیماه 1398

آزمایش خمشی تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری، با و بدون شکاف

نمونه تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:12

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398

آزمایش کشش مستقیم بتن

در این آزمایش با استفاده از ستاپ طراحی شده، نمونه استوانه ای بتنی تحت کشش مستقیم قرار می گیرد و محل شکست و نمودار بار-جابجایی حاصل استخراج می شود.

تعداد نمونه ها:50

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398

آزمایش خمش نمونه چوب تقویت شده با FRP

نمونه تقویت شده به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:1

تاریخ شروع: مردادماه 1398

تاریخ پایان: مردادماه 1398

آزمایش خمشی پانل های بتن الیافی

نمونه پانل های بتن الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:17

تاریخ شروع: تیرماه 1398

تاریخ پایان: تیرماه 1398

آزمایش فشاری نمونه های بلوک مکعبی خاک کوبیده و تقویت شده با سیمان

نمونه های بلوک مکعبی شکل خاک و سیمان کوبیده شده به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:20

تاریخ شروع: خرداد ماه 1398

تاریخ پایان: خرداد ماه 1398

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن پُرمقاومت

نمونه های سیلندری شکل بتن پرمقاومت به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1398

تاریخ پایان: اردیبهشت ماه 1398

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی

نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید. از سنسورهای خارجی جهت ثبت دقیق تر جابجایی ها استفاده شده است.

تعداد نمونه ها:21

تاریخ شروع: اسفند ماه 1397

تاریخ پایان: تیرماه 1398

آزمایش کشش بر روی مقره

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی مقره

توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله بین دو فک دستگاه، مقاومت کششی نمونه محاسبه می گردد. مُد شکشت نمونه و نمودار نیرو-جابجایی رفتار کلی نمونه را تشریح می نماید.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: آبان ماه 1397

تاریخ پایان: آبان ماه 1397

یادداشت:

آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

عنوان آزمایش: آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل کوبیده و عمل آوری شده، تحت آزمایش فشار-کشش قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی، رفتار بارگذاری-باربرداری نمونه را نمایش می دهد.

تعداد نمونه ها: 6 نمونه فشاری+ 2 نمونه سیکلی

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت: