آزمایش کششی میلگرد

در این آزمایش نمودار نیرو-جابجایی میلگردهای با اندازه قطر مختلف تا نقطه گسیختگی استخراج گردید.

تعداد نمونه ها:5

تاریخ شروع: مردادماه 1399

تاریخ پایان: مردادماه 1399