آزمایش اتصال جوشی تحت پیچش

در این آزمایش مقاومت نهایی جوش تحت پیچش بوسیله تست خمش سه نقطه‌ای اندازه‌گیری شد.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: اسفند ماه 1398

تاریخ پایان: شهریورماه 1399