آزمایش فشاری بتن و انجام همزمان تست التراسونیک

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی بتن تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و با انجام همزمان تست التراسونیک از نمونه‌ها تحت بارگذاری میزان پیشرفت خرابی بررسی شده است.

تعداد نمونه ها:40

تاریخ شروع: دی ماه 1398

تاریخ پایان: خرداد ماه 1399