آزمایش فشاری بتن ژئوپلیمری

نمونه‌های استوانه‌ای بتن ژئوپلیمری که تحت شرایط خورندگی مختلف قرار گرفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی هر نمونه استخراج می‌شود.

تعداد نمونه ها:72

تاریخ شروع: بهمن ماه 1398

تاریخ پایان: ادامه دارد.