آزمایش باند بین دو بتن در برش

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی با شاکله مشخص در شکل تحت برش قرار گرفته و باند دو بتن در محل درز اتصال سنجش می‌شود. در طی برخی از آزمایشات، تست التراسونیک از نمونه تحت بار نیز گرفته شد.

تعداد نمونه ها:40

تاریخ شروع: مهرماه 1399

تاریخ پایان: مهرماه 1399