آزمایش فشاری نمونه‌های مکعبی بتن فوق توانمند

در این آزمایش نمونه‌ها تحت بار فشاری فک‌های دستگاه قرار گرفته و نمودار بار-جابجایی بدست آمد.

تعداد نمونه ها:10

تاریخ شروع: آبان ماه 1399

تاریخ پایان: آبان ماه 1399