آزمایش مقاومت فشاری بتن سبک تحت شرایط محیطی مختلف

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی 10 در 10 که در شرایط محیطی مختلف قرار گرفته بودند، تحت فشار رفتار نیرو-جابجاییشان استخراج شد.

تعداد نمونه ها:9

تاریخ شروع: خرداد ماه 1400

تاریخ پایان: خرداد ماه 1400