آزمایش فشاری بتن ژئوپلیمری

آزمایش به صورت جابجایی کنترل جهت استخراج رفتار نیرو-جابجایی نمونه های مکعبی 10 در 10 بتن ژئوپلیمری انجام شد.

تعداد نمونه ها:7

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1400

تاریخ پایان: اردیبهشت ماه 1400