آزمایش مقاومت فشاری بتن سبک

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی 10 در 10 تحت فشار قرار گرفته و رفتارشان استخراج شد.

تعداد نمونه ها:56

تاریخ شروع: اسفند ماه 1399

تاریخ پایان: اسفند ماه 1399