آزمایش باند بین چوب و FRP

در این آزمایش نمونه‌هایی از چوب و FRP که با چسب مخصوص به یکدیگر چسبانده شده‌اند در دستگاه کشش قرار گرفته و میزان مقاومت باند اتصال بدست آمد.

تعداد نمونه ها:16

تاریخ شروع: دی ماه 1399

تاریخ پایان: دی ماه 1399