تست کششی میلگرد آجدار

تست کشش نمونه میلگرد آجدار با نصب اکستنسومتر و استخراج نمودار نیرو-جابجایی نمونه.

تعداد نمونه ها:3
تاریخ شروع: آذرماه 1400
تاریخ پایان: آذرماه 1400