آزمایش کشش نمونه‌های فولادی سوراخ‌دار و بدون سوراخ

در این آزمایشات تعدادی نمونه کششی فولاد در شاکله بدون سوراخ و با وجود یک یا دو سوراخ در مرکز نمونه جهت بررسی رفتار شکست و تأثیر پارامتر بارگذاری و باربرداری بر رفتار نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند.

تعداد نمونه ها:17
تاریخ شروع: شهریورماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400

آزمایش شکست بتن ژئوپلیمری

در این آزمایش بلوک‌های مکعبی بتن ژئوپلیمری 10 در 10 سانتی‌متری در فیکسچر مخصوصی که بدین منظور طراحی شده بود قرار گرفته و پس از اعمال جابجایی مقاومت شکست و مُد شکست نمونه مشخص گردید.

تعداد نمونه ها:24
تاریخ شروع: مهرماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400