آزمایش شکست بتن ژئوپلیمری

در این آزمایش بلوک‌های مکعبی بتن ژئوپلیمری 10 در 10 سانتی‌متری در فیکسچر مخصوصی که بدین منظور طراحی شده بود قرار گرفته و پس از اعمال جابجایی مقاومت شکست و مُد شکست نمونه مشخص گردید.

تعداد نمونه ها:24
تاریخ شروع: مهرماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400