ساخت بتن قلیا فعال سرباره ای RE

نام محقق: عرفان صفری زاده
زمینه فعالیت دانشجو: بتن قلیا فعال سرباره ای
ابزار و دستگاه های مورد استفاده:
سنگ شکن،برش،مقاومت فشاری
هدف آزمایش: REساخت بتن قلیا فعال سرباره ای یا
شرحی مختصری از مراحل آزمایش:
REاستفاده از سرباره در بتن یا