ساخت نمونه های رمد ارث و بررسی خواص مکانیکی آن

نام محقق: عارف ضیاءالدینی دشتخاکی
زمینه فعالیت محقق/دانشجو: رمد ارث
ابزار و دستگاه های مورد استفاده: مقاومت فشاری و سرعت موج و دانه بندی.
هدف آزمایش: تاثیر دما و افزودنی بر روی رمد ارث
شرحی مختصری از مراحل آزمایش: ابتدا طرح اخطالط مورد نظر ساخته میشود و سپس با انجام
آزمایش های گفته شده به بررسی تاثیر پارامتر ها میپردازیم.

توسط دانشجو عارف ضیاءالدینی مقطع ارشد