مقاومت کششی پیچ های پُر مقاومت H10.9

عنوان آزمایش: مقاومت کششی پیچ های پُر مقاومت H10.9

توضیح آزمایش: نمونه پیچ درون فیکسچر متناسب

قرار گرفته و با اعمال

نیروی کششی، مُد شکست پیچ و نیروی نهایی بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آبان 1396

تاریخ پایان: آبان 1396

یادداشت: