آزمایش اتصالات ممان‌گیر تیر فولادی به ستون پیش‌ساخته بتن‌آرمه

آزمایش پنج نمونه اتصال با عنوان “ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات ممان‌گیر تیر فولادی به ستون پیش‌ساخته بتن‌آرمه” انجام شد.

نمونه تحت بارگذاری
نمونه PRCS3 در وضعیت ترک خورده
نمونه بارگذاری سیکلیک و ثبت نتایج لحظه ای

استاد مسئول آزمایش: دکتر خالو

دانشجوی: مهندس روح الله بختیاری دوست (دانشجوی دکترای گرايش سازه)

تاریخ انجام آزمایش:

مقاله های مستخرج شده:

  1. Khaloo, Alireza, and Bakhtiari Doost, Rooholah. “Seismic performance of precast RC column to steel beam connections with variable joint configurations.” Engineering Structures 160 (2018): 408-418.
  2. Bakhtiari Doost, Rooholah, and Khaloo, Alireza. “Influence of steel web panel on seismic performance of proposed precast RCS connections.” Submitted to Engineering Structures.

آزمایش اتصال نیمه صلب با ورق پیچشی

آزمایش روی نمونه هایی از اتصال نیمه صلب شکل پذیر با ورق پیچشی جهت ارزیابی شکل پذیری و مکانیزم خرابی اتصال انجام شد. اتصال نیمه صلب با ورق پیچشی یک نوع اتصال ابداعی میباشد که در آن میزان سختی و شکل پذیری با استفاده از مکانیزم پیچش صفحه تا حد قابل توجهی قابل کنترل است. این آزمایش مکمل مطالعات عددی که قبلا روی این اتصال انجام شده میباشد.

مکانیزم و نحوه بارگذاری نمونه ها

 

مکانیزم شکست با ایجاد ترک در نمونه
بارگذاری چرخه ای طبق AISC 341
نمونه حلقه هیسترسیس بدست آمده

استاد مسئول آزمایش: دکتر استکانچی

دانشجو: مهندس حسین احمدیه امیری (دانشجوی دکترای سازه)

کارشناسان همکار: مهندس محسن زنگانه، مهندس مسعود طاهری و مهندس وحید زینال پور

با تشکر از مهندس اسماعیل پورنمازیان برای ساخت نمونه ها

تاریخ شروع آزمایش: 97/4/28

تاریخ پایان آزمایش: 97/5/28

تعداد نمونه ها: 7

اصلاح هندسی برای اصلاح عملکرد ورق پیچشی

مستندات مرتبط:

  1. Moghaddam A, Estekanchi HE and Yekrangnia M (2016), “Evaluation of proposed semi-rigid steel frame connection with torsional plate and its optimal placement”, Scientica Iranica, accepted, doi:10.24200/SCI.2017.4196
  2. Moghaddam, A.(2014) Valuation of semi rigid steel frame connection with torsional plate and its optimal placement with genetic algorithm, MS, SUT, [Link
  3. Moghaddam A and Estekanchi HE (2014) “Investigation of Torsion Plate semirigid steel connection by finite elements method” Proceedings of 10th International Civil Conference on Civil Engineering, May 4-6, 2014, Tabriz, Iran, [Link]
  4. AISC, ANSI. “AISC 341-16Seismic provisions for structural steel buildings”. Chicago (IL): American Institute of Steel Construction (2016).