آزمایش اتصال نیمه صلب با ورق پیچشی

آزمایش روی نمونه هایی از اتصال نیمه صلب شکل پذیر با ورق پیچشی جهت ارزیابی شکل پذیری و مکانیزم خرابی اتصال انجام شد. اتصال نیمه صلب با ورق پیچشی یک نوع اتصال ابداعی میباشد که در آن میزان سختی و شکل پذیری با استفاده از مکانیزم پیچش صفحه تا حد قابل توجهی قابل کنترل است. این آزمایش مکمل مطالعات عددی که قبلا روی این اتصال انجام شده میباشد.

مکانیزم و نحوه بارگذاری نمونه ها

 

مکانیزم شکست با ایجاد ترک در نمونه
بارگذاری چرخه ای طبق AISC 341
نمونه حلقه هیسترسیس بدست آمده

استاد مسئول آزمایش: دکتر استکانچی

دانشجو: مهندس حسین احمدیه امیری (دانشجوی دکترای سازه)

کارشناسان همکار: مهندس محسن زنگانه، مهندس مسعود طاهری و مهندس وحید زینال پور

با تشکر از مهندس اسماعیل پورنمازیان برای ساخت نمونه ها

تاریخ شروع آزمایش: 97/4/28

تاریخ پایان آزمایش: 97/5/28

تعداد نمونه ها: 7

اصلاح هندسی برای اصلاح عملکرد ورق پیچشی

مستندات مرتبط:

  1. Moghaddam A, Estekanchi HE and Yekrangnia M (2016), “Evaluation of proposed semi-rigid steel frame connection with torsional plate and its optimal placement”, Scientica Iranica, accepted, doi:10.24200/SCI.2017.4196
  2. Moghaddam, A.(2014) Valuation of semi rigid steel frame connection with torsional plate and its optimal placement with genetic algorithm, MS, SUT, [Link
  3. Moghaddam A and Estekanchi HE (2014) “Investigation of Torsion Plate semirigid steel connection by finite elements method” Proceedings of 10th International Civil Conference on Civil Engineering, May 4-6, 2014, Tabriz, Iran, [Link]
  4. AISC, ANSI. “AISC 341-16Seismic provisions for structural steel buildings”. Chicago (IL): American Institute of Steel Construction (2016).