آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

عنوان آزمایش: آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل کوبیده و عمل آوری شده، تحت آزمایش فشار-کشش قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی، رفتار بارگذاری-باربرداری نمونه را نمایش می دهد.

تعداد نمونه ها: 6 نمونه فشاری+ 2 نمونه سیکلی

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت:

آزمایش فشاری نمونه های کوبیده شده خاک و سیمان

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های کوبیده شده خاک و سیمان

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل  کوبیده و عمل آوری شده، که برخی در شرایط خورنده و محلول های متفاوت قرار داشته اند، تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی، رفتار نمونه را تا شکست کامل نمونه نمایش می دهد.

تعداد نمونه ها: 24 نمونه

تاریخ شروع:  آذر ماه 1397

تاریخ پایان: آذرماه 1397

یادداشت:

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی و پلیمری

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی و پلیمری

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی و پلیمری که برخی از آن ها تحت شرایط خورنده محیط اسیدی، بازی و آب دریا قرار گرفته اند، به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها: 28 نمونه

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت:

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتنی محصور شده با لوله UPVC و نیز پوشش GFRP

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتنی محصور شده با لوله UPVC و نیز پوشش GFRP

توضیح آزمایش: نمونه های استوانه ای بتنی، لوله های UPVC، نمونه های بتنی محصور توسط لوله های UPVC در ضخامت های متفاوت جداره و نیز در ترکیب با پوشش تقویتی GFRP، در نسبت لاغری (ارتفاع به قطر) گوناگون تحت بار فشاری قرار گرفتند. در این سری آزمایشات، مُد خرابی نمونه ها، میزان باربری، میزان تغییر شکل و رفتار پس از خرابی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

تعداد نمونه ها: 42 نمونه

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت:

آزمایش نمونه های فشاری ساخته شده از آجر و ملات

عنوان آزمایش: آزمایش نمونه های فشاری ساخته شده از آجر و ملات

توضیح آزمایش: نمونه های مکعب مستطیل شکل ساخته شده از آجر های کوچک مقیاس در مقایسه با آجرهای معمولی، که نماینده قسمتی از یک دیوار آجری غیرمسلح هستند، تحت فشار ناشی از جابجایی فک فوقانی دستگاه قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی، رفتار نمونه را تا شکست کامل نمونه نمایش می دهد.

تعداد نمونه ها: 5 نمونه

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت: