آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

عنوان آزمایش: آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل کوبیده و عمل آوری شده، تحت آزمایش فشار-کشش قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی، رفتار بارگذاری-باربرداری نمونه را نمایش می دهد.

تعداد نمونه ها: 6 نمونه فشاری+ 2 نمونه سیکلی

تاریخ شروع:  دی ماه 1397

تاریخ پایان: دی ماه 1397

یادداشت: