دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه

فاطمه بخشنده

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب (زیر نظر جناب آقای دکتر جمالی)

زمینه فعالیت: بررسی و مقایسه پخش عرضی در محیط گیاهی انعطاف پذیر.

عمده موارد مورد بررسی: بررسی پخش عرضی در محیط گیاهی انعطاف پذیر بادوجنس ومدول االستیسیته ی متفاوت نایلون و پلی اورتان و در اعداد رینولدز مختلف، مقایسه ی پخش عرضی در محیط گیاهی انعطاف پذیر دارای آرایش تصادفی با آرایش منظم و در تراکم های متفاوت، تحلیل آزمایشات مذکور با تکنیک PIV و پردازش تصویر.

آزمایشات دانشجویان دکتری فعال در آزمایشگاه

محمدعلی آل ابراهیم دهکردی

دانشجو دکترا مهندسی عمران گرایش مهندسی آب (زیر نظر جناب آقای دکتر جمالی)

زمینه فعالیت: بررسی اندرکنش بین موج سطحی و درونی تشکیل شده در مرز دو سیال آب و گل.

عمده موارد مورد بررسی: برسی توزیع غلظت قائم سیال گل ناشی از پدیده اندرکنش، بررسی رفتار بلند مدت امواج درونی و بررسی خصوصیات موج سطحی و درونی در حین فرآیند اندرکنش.