آزمایشات دانشجویان دکتری فعال در آزمایشگاه

محمدعلی آل ابراهیم دهکردی

دانشجو دکترا مهندسی عمران گرایش مهندسی آب (زیر نظر جناب آقای دکتر جمالی)

زمینه فعالیت: بررسی اندرکنش بین موج سطحی و درونی تشکیل شده در مرز دو سیال آب و گل.

عمده موارد مورد بررسی: برسی توزیع غلظت قائم سیال گل ناشی از پدیده اندرکنش، بررسی رفتار بلند مدت امواج درونی و بررسی خصوصیات موج سطحی و درونی در حین فرآیند اندرکنش.