دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه- آقای امیر جعفری

نام و نام خانوادگی:     امیر جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

استاد راهنما: دکتر نادر طباطبایی

عنوان پایان‌نامه: ارزیابی نمونه‌های آزمایشگاهی مخلوط بازیافتی با تراشه حاوی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک

مقدمه

با توجه به افزایش استفاده از پودر لاستیک در روسازی‌های آسفالتی بسیاری از روسازی‌های ساخته شده با پودر لاستیک در معرض بازیافت قرار گرفته‌اند، لذا ارائه روشی برای بازیافت تراشه‌های حاصله از این نوع روسازی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهداف پژوهش:

1- تعیین اثر اصلاح قیر با پودر لاستیک و شرایط اختلاط تراشه و مصالح خام روی میزان در دسترس بودن قیرِتراشه آسفالتی.

2- تعیین اثر قیر اصلاح شده با پودر لاستیک روی عملکرد ترک‌خوردگی مخلوط آسفالتی پس از پیرشدگی بلند مدت مخلوط آسفالتی.

3- مقایسه عملکرد ترک‌خوردگی مخلوط‌های حاوی پودر لاستیک و تراشه آسفالتی اصلاح شده، با مخلوط آسفالتی اصلاح شده.

دستگاه‌های مورد استفاده

در این پژوهش از دستگاه Ignition Oven برای تعیین درصد قیر تراشه‌های آسفالتی استفاده می‌شود. همچنین برای متراکم کردن مخلوط‌های آسفالتی ساخته شده از دستگاه Gyratory Compactor استفاده می‌شود. در نهایت برای بارگذاری روی نمونه‌های مخلوط آسفالتی به منظور تعیین مقاومت آن‌ها در برابر ترک‌خوردگی طبق آزمایش‌های IDEAL-CT و Illinois Flexibility Index از دستگاه ULF استفاده می‌شود.

شکل ۱- دستگاه Ignition Oven

شکل ۲- دستگاه Gyratory Compactor

                          شکل ۳- دستگاه ULF