دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه روسازی پیشرفته: آقای محمد صادقی

نام و نام خانوادگی:     محمد صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

استاد راهنما: دکتر محمدرضا صبوری

عنوان پایان‌نامه:

بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف بر خصوصیات و عملکرد مخلوط‌های آسفالتی بازیافتی سرد

خلاصه‌ی پژوهش:

در این پژوهش بررسی امکان استفاده از انواع مختلف الیاف برای بهبود عملکرد مخلوط‌های بازیافتی سرد با قیر امولسیون بررسی می‌شود و طول و مقدار بهینه‌ی آن‌ها برای استفاده در این مخلوط‌ها تحقیق می‌شود. همچنین بررسی خصوصیات عملکردی این مخلوط‌ها در آزمایش‌های مختلف مورد توجه است.

دستگاه‌های مورد استفاده:

1- دستگاه بارگذاری Uniaxial Loading Frame برای انجام آزمایش‌های Indirect Tensile Strength و Semi Circular Bending test

2- دستگاه متراکم کننده ژیراتوری سوپرپیو

3- دستگاه آزمایش گرشدگی (Raveling)