پروژه بررسی اثرات گسترش جانبی ناشي از روانگرايی بر پايداري پی‌های عميق پل ها

مجري پروژه: دکتر سيد محسن حائري

همکار اصلي: مهندس مرتضي رجبي گل (دانشجوي دکترا)

مدل اول: پاسخ گروه شمع 3×3 به گسترش  جانبي ناشي از روانگرايي در زمينهاي داراي لايه سطحي

مدل دوم: پاسخ شمع تکي و دو گروه شمع 2×2 به گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در زمينهاي بدون لايه سطحي

مدل سوم: پاسخ شمع تکي و دو گروه شمع 2×2 به گسترش جانبي ناشي از روانگرايي در زمينهاي داراي لايه سطحي

مدل چهارم: پاسخ گروه شمع 5×3 به گسترش جانبي ناشي از روانگرايي (مطالعه موردي پي‌هاي عميق پايه پل نهنگ روگاه در نزديکي شهر بندر انزلي)

مدل پنجم: بررسي کارايي روش استفاده از ستونهاي شني به منظور کاهش اثرات گسترش جانبي بر شمع تکي و دو گروه شمع 2×2 در زمينهاي داراي لايه سطحي

تصوير مدل اول

تصوير مدل دوم

تصوير مدل سوم

تصوير مدل چهارم

تصوير مدل پنجم

قدردانی:

چهار آزمايش اول با پشتيباني مالي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازي و از طريق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و به صورت جزئی با پشتيباني مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و در قالب طرح گرنت اساتيد انجام شد که لازم به سپاسگزاري است.

آزمايش پنجم به طور کامل با پشتيباني مالي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي شريف و در قالب طرح گرنت اساتيد انجام شد که مراتب قدرداني به عمل مي‌آيد.

از آقاي دکتر بخشي مدير آزمايشگاه ميزلرزان بابت مديريت آزمايشگاه و هدايت سيستم ميزلرزان قدردانی می‌شود.

از آفاي دکتر جعفرزاده بابت در اختيار گذاشتن تعدادي از حسگرهاي مورد استفاده در آزمايشات قدردانی می‌شود.

از دانشجويان کارشناسي ارشد (سامان سالاري‌پور، هيوا صياف، سينا افضل‌سلطاني، محسن کمالي زارچ، امين کاظمي، ميلاد زنگنه، محمد مرادي) و ساير دوستاني که در اين پروژه همکاري داشتند نیز قدردانی می‌شود.