روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته

نام محقق: فرید یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی ۱۳۹۸ (زیرنظر جناب آقای دکتر محمد راعی)

 زمینه فعالیت: استفاده از روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته نظیر UV_H2O2 برای تصفیه فاضلاب خمیر کاغذ و رسیدن به بهترین راندمان حذف ذرات و مواد معلق.
آزمایش های مورد استفاده شامل اندازه‌گیری COD و mlss و mlvss و DO و pH و رنگ و Turbidity و آمونیوم و فسفات می‌باشد.