استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی

نام محقق: رضا مفیدی نیستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی 1398 (زیر نظر جناب آقای دکتر تجریشی)
• زمینه فعالیت: استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی با استفاده از سنجش از دور (Remote Sensing)، مدلسازی احتمالاتی، سنجش آزمایشگاهی غلظت فسفات (Phosphate)، نیترات (Nitrate) و کلروفیل-آ (Chlorophyll-a)، اندازه‌گیری میدانی پارامترهای شوری (Salinity)، رسانایی الکتریکی (EC)، pH، مواد جامد معلق (TDS)، کدورت (Turbidity)، اکسیژن محلول (DO)، عمق سکی (Secchi-Depth) و عمق نفوذ نور در آب.

smart