بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای

نام محقق: سید محمد رادسرشت همدانی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی ۱۳۹۸)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای
پارامتر های درجا‌(سنسور): DO_PH_Salinity_Ec_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD_فلزات سنگین