فوروم بین المللی خاورمیانه-اروپا

فوروم خاورمیانه-اتحادیه اروپا در تاریخ 19 تا 21 اکتبر 2018 (27 تا 29 مهرماه 1397) در جزیره کیش و با حضور محققان برتر اروپا و خاورمیانه و نمایندگانی از سوی مجموعه های H2020 و Urbinet که امکان حمایت مالی از طرحهای تحقیقاتی را دارند، با محوریت دانشگاه تهران و با مشارکت دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این فوروم مجموعه های H2020 و Urbinet موضوعات تحقیقاتی و طرحهای مناسبی را که قابلیت حمایت مالی دارند توضیح دادند. نحوه تعریف پروژه مشترک که به حمایت مالی نیاز دارد بیان گردید. ارائه اعضای فوروم توسط حاضرین و اداره کنندگان جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

ساناز مقیم

استادیار گروه آب و محیط زیست