آگهی برگزاری وبینار علمی در زمینه روسازی و مواد آسفالتی

طراحی، تولید و اجرای مخلوط های آسفالتی بازیافتی

Design, Production and implementation of recycled asphalt mixtures

علی منیری، دکتری راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت ایران

چهارشنبه 29 بهمن 1399، ساعت 15:00 تا 16:30

لینک ورود:

https://vc.sharif.edu/ch/civil-seminar

نحوه ورود: آزاد و بدون نیاز به پسورد، بر روی گزینه “میهمان” کلیک و درج نام خود وارد شوید.

برای اطلاع از رئوس مطالب و بیوگرافی سخنران به فایل ذیل مراجعه شود:

آگهی برگزاری وبینار علمی در زمینه روسازی و مواد آسفالتی

معرفی معیار شکست مدل­ S-VECD و کاربرد آن روی مخلوطهای حاوی تراشه آسفالتی

Introducing S-VECD Model Energy-Based Fatigue Failure Criterion and Its Applications to Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Mixtures

دکتر محمدرضا صبوری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چهارشنبه 21 آبان 1399، ساعت 16:00 تا 17:30

لینک ورود:

https://vc.sharif.edu/ch/civil-seminar

نحوه ورود: مجانی و بدون نیاز به پسورد، بر روی گزینه “میهمان” کلیک و نام خود را  وارد کنید.

چکیده

خرابی خستگی تحت بار تکراری یکی از خرابی­های اصلی روسازی های آسفالتی است. پیشروی ترک­های خستگی در لایه آسفالتی باعث تسهیل ورود آب به سیستم روسازی شده و در نهایت باعث تخریب سازه روسازی و به تبع آن، کاهش سرویس دهی راه می­شود. بنابراین، پیش بینی دقیق عمر خستگی لایه آسفالتی یکی از موضوعات جذاب و مهم درحوزه طراحی و نگهداری روسازی­های آسفالتی می­باشد. در این ارائه، برای پیش بینی عمر خستگی روسازی، یک معیار شکست برای مدل S-VECD (معیار شکست GR) معرفی می­شود. این معیار شکست برای انواع مخلوط­های آسفالتی (با یا بدون تراشه آسفالتی) قابل استفاده است. همچنین این معیار مستقل از نوع بارگذاری (تنش کنترل-کرنش کنترل)، میزان دامنه بارگذاری و دما عمل کرده و قابلیت تخمین دقیق عمر خستگی مخلوط­های آسفالتی را با آزمایش­های محدودی داراست.

Abstract

Fatigue cracking due to repeated traffic loading is one of the major types of distress in asphalt concrete pavements. Propagation of fatigue cracks in the asphalt layer will eventually allow water to come into the pavement system, and cause deterioration of pavement structure which reduces its serviceability. Hence, description and prediction of fatigue resistance of hot mix asphalt (HMA) in an accurate manner is extremely important to flexible pavement design and preservation. In this presentation, to predict the fatigue life of the pavements, a failure criterion for the simplified viscoelastic continuum damage (S-VECD) model, referred to here as GR method, is introduced. This failure criterion found to exist in both reclaimed asphalt pavement (RAP) and non-RAP mixtures and also found to be independent of the mode of loading, strain/stress amplitude, and temperature and also is effective in accurately predicting the fatigue life of the mixtures.

Biography

Dr. Sabouri earned his bachelor’s and Master’s degrees in Civil Engineering from Sharif University of Technology, followed up by receiving his Doctoral degree on Transportation Materials and Systems from North Carolina State University. Dr. Sabouri is currently an Assistant Professor at Sharif University of Technology. Dr. Sabouri has several publications and invited presentations at many different national and international conferences including Association of Asphalt Paving Technologists (AAPT), Transportation Research Board (TRB), RILEM, ISAP, and NCCE. Dr. Sabouri’s research interests are generally focused on characterizing and performance modeling of pavement materials, pavement systems, pavement design and analysis, and development and implementation of sustainable engineered materials that are based on sound engineering principles and are less costly to produce.

Twenty-Third Session of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme (IHP)

Twenty-Third Session of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme (IHP)

June 11-15, 2018, Paris, France

This Important event is being held biennially to adapt reports, resolutions, decisions, and evaluate IHP. I attended the event as the representative from UNESCO Chair in Water and Environment Management for Sustainable Cities in Sharif University of Technology.

International Hydrological Program (IHP) “is the only intergovernmental programme of the UN system devoted to water research, water resources management, and education and capacity building” (UNESCO IHP).

https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/about-us/governing-bodies/documents-23session

Sanaz Moghim

Director of outreach and international programs of UNESCO Chair in Water and Environment Management for Sustainable Cities
Assistant Professor, Water and Environment Group, Department of Civil Engineering

فوروم بین المللی خاورمیانه-اروپا

فوروم خاورمیانه-اتحادیه اروپا در تاریخ 19 تا 21 اکتبر 2018 (27 تا 29 مهرماه 1397) در جزیره کیش و با حضور محققان برتر اروپا و خاورمیانه و نمایندگانی از سوی مجموعه های H2020 و Urbinet که امکان حمایت مالی از طرحهای تحقیقاتی را دارند، با محوریت دانشگاه تهران و با مشارکت دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این فوروم مجموعه های H2020 و Urbinet موضوعات تحقیقاتی و طرحهای مناسبی را که قابلیت حمایت مالی دارند توضیح دادند. نحوه تعریف پروژه مشترک که به حمایت مالی نیاز دارد بیان گردید. ارائه اعضای فوروم توسط حاضرین و اداره کنندگان جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

ساناز مقیم

استادیار گروه آب و محیط زیست