آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی

نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید. از سنسورهای خارجی جهت ثبت دقیق تر جابجایی ها استفاده شده است.

تعداد نمونه ها:21

تاریخ شروع: اسفند ماه 1397

تاریخ پایان: تیرماه 1398