آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن پُرمقاومت

نمونه های سیلندری شکل بتن پرمقاومت به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:2

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1398

تاریخ پایان: اردیبهشت ماه 1398