آزمایش فشاری نمونه های بلوک مکعبی خاک کوبیده و تقویت شده با سیمان

نمونه های بلوک مکعبی شکل خاک و سیمان کوبیده شده به صورت فشاری بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:20

تاریخ شروع: خرداد ماه 1398

تاریخ پایان: خرداد ماه 1398