آزمایش خمشی پانل های بتن الیافی

نمونه پانل های بتن الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:17

تاریخ شروع: تیرماه 1398

تاریخ پایان: تیرماه 1398