آزمایش خمش نمونه چوب تقویت شده با FRP

نمونه تقویت شده به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:1

تاریخ شروع: مردادماه 1398

تاریخ پایان: مردادماه 1398