آزمایش کشش مستقیم بتن

در این آزمایش با استفاده از ستاپ طراحی شده، نمونه استوانه ای بتنی تحت کشش مستقیم قرار می گیرد و محل شکست و نمودار بار-جابجایی حاصل استخراج می شود.

تعداد نمونه ها:50

تاریخ شروع: اردیبهشت ماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398