آزمایش خمشی تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری، با و بدون شکاف

نمونه تیرهای بتنی معمولی و ژئوپلیمری به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:12

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: مهرماه 1398