آزمایش خمش سه نقطه ای تیرهای بتنی الیافی

نمونه تیرهای بتنی الیافی به صورت خمش سه نقطه ای بارگذاری شده و مُد شکست نمونه ها و نیز نمودار نیرو-جابجایی هر یک بدست می آید.

تعداد نمونه ها:10

تاریخ شروع: مهرماه 1398

تاریخ پایان: دیماه 1398