آزمایش مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه تسمه های فولادی دارای سوراخ

توضیح آزمایش: نمونه تسمه درون فیکسچر متناسب قرار گرفته و با اعمال نیروی کششی، محل شکست نمونه و نمودار نیرو-جابجایی بدست می آید.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396

تاریخ پایان: آذر 1396

یادداشت: