آزمایش مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

عنوان آزمایش: مقاومت کششی نمونه های میلگرد (آموزشی)

توضیح آزمایش: با اعمال جابجایی بین دو فک کششی دستگاه یونیورسال، نمودار نیرو-جابجایی نمونه استخراج می گردد.

تعداد نمونه ها:

تاریخ شروع: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

تاریخ پایان: آذر 1396، اردیبهشت و خرداد 1397

یادداشت: